Manje saniyalen Nɛgɛ ingot

Fɛn dilannen tɔgɔ: Manje saniyalen Nɛgɛ ingot; Mg Kɔnɔkow:>=99,99%; manje ingot Kulɛri: Warijɛ finman;
Fɛn dilannenw ɲɛfɔli

manje Nɛgɛdaga

Manje ingot saniyalen

1. Fɛn dilannenw jirali Manje saniyalen Nɛgɛ ingot

.

Manje saniyalen ye nɛgɛ ye min saniya ka bon, min bɛ kɛ ka caya baara caman na. A farikolo ni a ka kemikaliya kɛcogo ɲumanw b’a to a ye fɛn sugandilen ye izini ni dɔnniya baara caman na. Nin barokun in bɛna manje nɛgɛma saniyalenw cogoyaw n’u kɛcogo ɲɛfɔ ka ɲɛ, ka fara nafaw kan minnu bɛ sɔrɔ an sugandili la, ani ka ɲininkali dɔw jaabi minnu bɛ kɛ tuma caman na o waati kelen na.

Bamako, Mali.

 

Bamako, Mali.

 Manje saniyalen Nɛgɛ ingot

 

Bamako, Mali.

2. Manje saniyalen Nɛgɛ ingot

ka fɛn dilannenw paramɛtiriw. Bamako, Mali. Bamako, Mali. Bamako, Mali. Bamako, Mali. Bamako, Mali. Bamako, Mali. Bamako, Mali. Bamako, Mali. Bamako, Mali. Bamako, Mali. Bamako, Mali. Bamako, Mali. Bamako, Mali. Bamako, Mali. Bamako, Mali. Bamako, Mali.
Mg kɔnɔkow 99,99%
Kulɛri Warijɛ finman
Manje hakɛ
garamu 1,74/santimɛtɛrɛ3
Siginiden Bloki
Ingot girinya Kilo 7,5, garamu 100, garamu 200,kg 1 walima a hakɛ min bɛ kɛ ka kɛɲɛ ni mɔgɔw sago ye
Paki sira Plastiki sirilen
ye.

 

Bamako, Mali.

3. Manje saniyalen Nɛgɛ ingot

ka fɛn dilannenw cogoya.

1). Saniya ka bon: An ka manje nɛgɛ saniyalenw bɛ baara kɛ ni hakili ye walasa u saniya hakɛ ka bon, o bɛ kɛ sababu ye ka basigifɛn ye min bɛ se ka da a kan, baara suguya caman kama.

Bamako, Mali.

 

Bamako, Mali.

2). A ka nɔgɔn: Manje ingot saniyalen ye nɛgɛ ye min ka nɔgɔn, a girinya ka dɔgɔn, a bɛnnen don baara kɛtaw ma minnu bɛ girinya dɔgɔya.

Bamako, Mali.

 

Bamako, Mali.

3). Kuranko ɲuman : Manje nɛgɛso saniyalenw kuran bɛ se ka minɛ ka ɲɛ, wa u bɛnnen don ɛntɛrinɛti ni kuranko siratigɛ la.

Bamako, Mali.

 

Bamako, Mali.

4). Sumaya jiginni ka bon : Manje nɛgɛ saniyalen ingot bɛ ni funteni minɛcogo ɲuman ye, o bɛnnen don baara dɔw ma i n’a fɔ funteni minɛfɛnw ani funteni ɲɔgɔn falenfɛnw.

Bamako, Mali.

 

Bamako, Mali.

4. Fɛn dilannenw kɛli ni Manje saniyalen Nɛgɛ ingot

ye.

1). Ɛntɛrinɛti baarakɛyɔrɔ : Manje saniyalenw bɛ kɛ ka sow, funtenibɔlanw ani ɛntɛrinɛti minɛnw yɔrɔ wɛrɛw dilan, ka ɛntɛrinɛti fɛnw ka ɲininiw dafa fɛn nɔgɔmanw ni kuran tacogo la.

Bamako, Mali.

 

Bamako, Mali.

2). Aerospace industry: K’a sababu kɛ magnesium nɛgɛ saniyalenw ka nɔgɔya ye, a bɛ kɛ aerospace baara la walasa ka fɛnw dilan minnu ka nɔgɔn, i n’a fɔ awiyɔnw ni misiriw.

Bamako, Mali.

 

Bamako, Mali.

3). Mobili dilanni: Manje nɛgɛ saniyalenw bɛ kɛ mobili dilanni na walasa ka farikolo yɔrɔw ni a yɔrɔw dilan, o bɛ dɛmɛ ka mobili girinya dɔgɔya ani ka sɛnɛfɛnw sɛnɛcogo ɲɛ.

Bamako, Mali.

 

Bamako, Mali.

4). Kuwati foro kura : Manje nɛgɛ saniyalenw bɛ kɛ fanga foro kura kɔnɔ, i n’a fɔ tile pannew brackets dilanni, k’a sababu kɛ u bɛ se ka sɔgɔsɔgɔ ani u girinya ka nɔgɔn.

Bamako, Mali.

 

Bamako, Mali.

5. Mun na an b’an sugandi?

Bamako, Mali.

1). Fɛn minnu ka ɲi kosɛbɛ: An b’an jija ka manje nɛgɛ saniyalenw dilan minnu ka ɲi kosɛbɛ walasa ka fɛn dilannenw dannaya sɔrɔ ani ka baarakɛcogo sabati.

Bamako, Mali.

 

Bamako, Mali.

2). Baarakɛcogo min bɛ kɛ ka kɛɲɛ ni mɔgɔw sago ye: An bɛ se ka fɛn dilannenw cogoyaw ni u bonyaw di ka kɛɲɛ ni kiliyanw magow ye walasa ka baarakɛminɛn suguya caman ka ɲininiw dafa.

Bamako, Mali.

 

Bamako, Mali.

3). Fɛɛrɛ dɛmɛni : An bɛ ni baarakɛlaw ka jɛkulu ye min bɛ se kosɛbɛ walasa ka fɛɛrɛko ladilikanw di ani ka fɛɛrɛw tigɛ walasa ka a jira ko kiliyanw magow bɛ ɲɛ.

Bamako, Mali.

 

Bamako, Mali.

4). Lamini lakanani : An b’an janto sigida lakanani ni yiriwali sabatili la, ani ka sigida lakanani sariya gɛlɛnw labato fɛn dilanni taabolo la.

Bamako, Mali.

 

Bamako, Mali.

6. ƝƐNABƆLI NI ƝƐNABƆLI

 ƝƐNABƆLI NI ƝƐNABƆLI

7. Sosiyete ka kunnafoni

Chengdingman ye kɔrɔɲɔgɔnma ye ni ɲɛtaa ye manje saniyalen nɛgɛ ingot mara la. An bɛ jɛ ka baara kɛ ni feerekɛlaw ye minnu bɛ se ka da u kan diɲɛ kɔnɔ, an bɛ fɛnɲɛnamafagalan ɲumanw san. An ka yɔrɔ tigɛlen bɛ baara kɛ ni tigitigi ye, ka jogoɲumanya dantigɛli gɛlɛnw sabati. A cɛsirilen don kokuradonni na, Chengdingman ye aw ka dannaya sɔrɔyɔrɔ ye manje saniyalen nɛgɛmafɛnw sɔrɔli la, minnu bɛ baara kɛ ni izini suguya caman ye.

Bamako, Mali.

 

Bamako, Mali.

8. Ɲininkaliw

J: Yala manje nɛgɛ saniyalen ingot bɛnnen don sigida funteni caman ma wa?

Bamako, Mali.

A: Ɔwɔ, manje saniyalenw bɛ ni funteni caman kunbɛncogo dɔw ye, wa u bɛnnen don funteni caman baara dɔw ma.

Bamako, Mali.

 

Bamako, Mali.

J: Manje saniyalenw marali wajibiyalenw ye mun ye?

Bamako, Mali.

A: Manje nɛgɛmugu saniyalenw ka kan ka mara yɔrɔ jalen na ani fiɲɛ bɛ don min na, ka aw yɛrɛ tanga ji ni fɛnw ma minnu bɛ fɛnw tiɲɛ.

Bamako, Mali.

 

Bamako, Mali.

J: Yala manje nɛgɛ saniyalen ingot ka nɔgɔn ka oksidan kɛ wa?

Bamako, Mali.

A: Ɔwɔ, manje nɛgɛ saniyalen bɛ oksidan sɔrɔ nɔgɔya la fiɲɛ na, o la, aw ka kan ka aw janto ka oksidan bali a marali ni a kɛtuma na.

Bamako, Mali.

manje min bɛ wele ko ingot

Ɲininkali ci
Ni aw b’a fɛ ka ɲininkali kɛ an ka fɛn dilannenw walima an ka sɔngɔko kan, aw bɛ se k’aw ka bataki bila an bolo, an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sanga 24 kɔnɔ.

Kode sɛgɛsɛgɛ
Fɛn minnu bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na