Chengdingman

  • Magnesium Nɛgɛ Ingot
  • Anw ko la

Ningxia Chengdingman Trading Co., Ltd. sigira senkan san 2020. A ka baarakɛyɔrɔ bɛ Yinchuan dugu kɔnɔ, Ningxia. O ye feerekɛla ye min sinsinnen bɛ manje sɔgɔlenw, manje sɔgɔlenw ani manje fɛn wɛrɛw kan. Kabini a sigira sen kan, sosiyete in tugura baarakɛcogo sariyakolow kɔ tuma bɛɛ, minnu ye jogoɲumanya fɔlɔ, baara fɔlɔ, ani dafalenya. San damadɔ tɛmɛnenw na, ka da seko ni dɔnko kɛlenw kan, a ka tɔn in ye cɛsiri dabilabali kɛ, ka taa ɲɛ, ka jɔyɔrɔ ta marabolow ni diɲɛ suguw la, ka dɛmɛ ni tanuli sɔrɔ kiliyanw n’a ɲɔgɔnnaw fɛ. Aw ye teriw bisimila ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ la walasa u ka na bɔ u ye ani ka jagokow ɲɛnabɔ.

Bamako, Mali.