Anw ko la

Ningxia Chengdingman Trading Co., Ltd. sigira senkan san 2020. A ka baarakɛyɔrɔ bɛ Yinchuan dugu kɔnɔ, Ningxia. O ye feerekɛla ye min sinsinnen bɛ manje sɔgɔlenw, manje sɔgɔlenw ani manje fɛn wɛrɛw kan.

Bamako, Mali.

 

Bamako, Mali.

Kabini a sigira sen kan, sosiyete ye baarakɛcogo sariyaw labato tuma bɛɛ, minnu ye jogoɲumanya ye fɔlɔ, baara fɔlɔ, ani dafalenya. San damadɔ tɛmɛnenw na, ka da seko ni dɔnko kɛlenw kan, a ka tɔn in ye cɛsiri dabilabali kɛ, ka taa ɲɛ, ka jɔyɔrɔ ta marabolow ni diɲɛ suguw la, ka dɛmɛ ni tanuli sɔrɔ kiliyanw n’a ɲɔgɔnnaw fɛ. Aw ye teriw bisimila ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ la walasa u ka na bɔ u ye ani ka jagokow ɲɛnabɔ.

Bamako, Mali.

 

Bamako, Mali.

Sisan, an bɛ ni baarakɛla ŋana caman ye ani minnu bɛ se kosɛbɛ, minnu ye baara kɛ an ka kiliyanw ye kosɛbɛ ka tɛmɛn. Laɲini ye ka fɛnw di minnu bɛ bɛn ɲɔgɔn ma ka kɛɲɛ ni kiliyanw ka ɲininiw ye sɔngɔ bɛnnen na. Jigiya bɛ aw la tuma bɛɛ ka jɛkafɔ kuntaalajan sigi ni kiliyanw ye. O la, an tɔgɔ ɲuman n’an ka jago bɛ ka bonya diɲɛ sugu la, wa a bɛ dɔn kosɛbɛ ka fɛnw dilan minnu bɛ se ka kɛ, minnu bɛ bɛn diɲɛ sariyaw ma. Sɔngɔ ɲuman ka ca, baara min bɛ mɔgɔ wasa.

Bamako, Mali.

 

Bamako, Mali.

 Chengdingman ka manje ingot